Algemeen Reglement PSV Xenophon


ALGEMEEN REGLEMENT PSV Xenophon

Artikel   2:          Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Artikel   3:          Categorieën van leden

Artikel   4:          Algemene verplichtingen van de leden

Artikel   5:          Gedragscode leden en bestuursleden

Artikel   7:          Verkiezingen en benoemingen 1. De vereniging draagt de naam Paardensportvereniging Xenophon en is opgericht op 1 januari 2007. De vereniging kent een afdeling paarden en een afdeling pony’s. De zetel van de vereniging is gevestigd te Hoogenweg. De vereniging is gebonden aan de locatie manege Hoogenweg. Deze voorwaarde komt alleen te vervallen in het geval van een faillissement van de manege Hoogenweg.
 2. Jaarlijks zal een algemene ledenvergadering gehouden worden. Deze vind plaats in het voorjaar, uiterlijk voor 1 mei van dat jaar. De datum voor de algemene ledenvergadering zal tenminste 6 weken van te voren worden vastgesteld. De agenda zal maximaal 3 weken van te voren worden uitgereikt.
 3. De lesindeling wordt, in overleg met de leden, vastgesteld door het bestuur. Het bestuur behoud zich het recht voor om een lid een bepaald lesuur voor te schrijven.
 4. Indien een lid niet in staat is op de les te verschijnen dient deze zich van te voren af te melden bij de instructie. Deze afmelding dient bij voorkeur minimaal 2 uur voor de aanvang van de les te geschieden. Het inhalen van een lesuur op een ander tijdstip is mogelijk maar dient tevens in overleg met de instructie plaats te vinden.
 5. De leden zijn verplicht om met een in goede conditie verkerend paard/pony op de les te verschijnen. Tevens dient het tuigage in goede staat te verkeren. De instructie mag ten alle tijden combinaties weigeren die niet voldoen aan bovenstaande regels.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding door middel van een aanmeldingsformulier bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
 1. De vereniging kent:
  1. Seniorleden;
  2. Juniorleden.
 2. Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
 3. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 4. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 5. Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de Statuten ver­plicht een lid zich voorts:
  1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrek­ken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
  2. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
  3. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is ver­leend;
  4. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.

Artikel 5 – Gedragscode leden en bestuursleden

 1. Leden en bestuursleden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 2. Leden en bestuursleden dienen zich ter gelegenheid van een wedstrijd of les, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd of les behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde.
 3. Leden en bestuursleden dienen zich ter gelegenheid van een wedstrijd of les, zowel vóór als gedurende de wedstrijd of les geen alcohol te nuttigen.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice‑voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepas­sing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstel­ling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstel­ling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe­ringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 05-03-2007 te Hoogenweg

De voorzitter,                                                                        De secretaris,